26/09/2011

Ka’i ha Tatu

http://guaraniportugues.blogspot.com/
 Dicionário Guarani / Português, Português / Guarani.
Cecy Fernandes de ASSIS
Ka’i ha Tatu
Oipy’apy ichupe hymbáita isarambípa upérupi. Vokóike osẽ oho hapicha tatu rendápe pytyvõ rekávo.
- Jahána jarumi chéve ñúgui che rymba kuéra saite, ojerure ka’i tatúpe.
- Néi, jaha katu, che karape reínteko, che katupyri ha ndaipóri che mbojájava.
- Nacheakuãi ramo jepe añepia’ãne ahupyty ndéve ne rymba tarováita, oñe’ẽ tatu.
Ambue ko’ẽme oñembosako’i hikuái oho haguã ñúme. Tape po’íre otutu ohóvo, oike hikuái ka’aguy pa’ŭme.
Tatu he’i: - Jajapóta kóicha jajura haguã ne rymba kuéra: nde, rejupíta amo yvyra rakãre ha upe guive remosaingóta tape ári ne tukumbo puku. Che katu aháta sapukáipe omboguata ndéve ágotyo kavaju kuéra. Ha’e ohasávo ko’árupi, nde ojura ichupe ha ne tukumbo remyatãta ha remboty voíre.
- Oĩma upéva, che irŭ, he’i ka’i.
Tatu ojere mombyry porã ha hapykuéguio ogueroayvu kavaju saite atýra. Oĩ peteĩ kavaju haguéicha itarovaváicha oñani tapépe. Ohasávo ka’i renda rupi oñemboty peteĩva ajuráre tymasã.
Ko kavaju ojopirõguáicha ichupe káva oñani heta. Ka’i hyekue guasúicha ho’a yvatégui ha oguerotyryry ichupe tape po’íre. Ka’i opyta upépe.
Iñirŭ tatu ohechávo ka’i haimbiti ohóvo oimo’ã ipy’aite guive opuka ha osapukái ichupe: - Anína repukátei, eñepyta’ã hese, repukaguiko nekanguýpa.
Péicha omano Ka’i ohekombo’e’ỹre hymba saite.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Aguyjevete ne ñe'ë. Obrigada pelo teu comentário.